Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné Obchodné a Dodacie Podmienky (ďalej len VODP) spoločnosti  HERN s.r.o. Kliňanská cesta 564, 029 01 Námestovo, SR, DIČ:2020129188; IČO: 36381047; VAT: SK2020129188 (ďalej len kupujúci)

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sro, vložka č 54196/L

I.  Predmet VODP

Tieto VODP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri zmluvách, ktorými sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k týmto veciam a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu

II.                                          Objednávka

 

1.                   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci  bude svoje požiadavky na dodanie tovaru špecifikovať v samostatných záväzných alebo rámcových objednávkach.

2.                   Písomná objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

3.                   Písomné objednávky sa zasielajú prednostne e-mailom a považujú sa za obdržané v momente doručenia dodávateľovi.

4.                   Objednávka obsahuje okrem iných informácie najmä

a)                  druh tovaru; materiálovú normu; množstvo; cenu; termín dodania; dodacie podmienky v zmysle INCOTERMS 2010; splatnosť príslušnej faktúry

5.                   Pokiaľ nie je v objednávke, alebo písomne dohodnuté inak zmluvnými stranami je dohodnuté, že:

a)                  dodacia podmienka podľa INCOTERMS 2010 je CPT Námestovo a miesto plnenia je areál kupujúceho

b)                  splatnosť faktúr je 90 dní

6.                   Kupujúci je oprávnený odvolať objednávku len do doby, kým nebude objednávka písomne alebo e-mailom potvrdená  predávajúcim, resp. do uzatvorenia zmluvy uplynutím kalendárneho dňa nasledujúceho po prijatí objednávky v zmysle čl. II ods. 7 týchto VODP.  Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, resp.  uplynutím kalendárneho dňa nasledujúceho po prijatí objednávky v zmysle čl. II ods. 7 týchto VODP dochádza k uzatvoreniu zmluvy a zrušiť alebo zmeniť ju je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán.

7.                   Zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky prostredníctvom e-mailu predávajúci prejavuje súhlas s objednávkou resp. návrhom zmluvy ako aj s VODP kupujúceho. Ak potvrdenie o prijatí objednávky predávajúci nezašle do uplynutia kalendárneho dňa nasledujúceho po kalendárnom dni prijatia objednávky kúpna zmluva je uzavretá, ibaže by kupujúci predávajúcemu do skončenia ďalšieho kalendárneho dňa po kalendárnom dni prijatia objednávky oznámil, že na objednávke netrvá, resp. by predávajúci do skončenia ďalšieho kalendárneho dňa po kalendárnom dni prijatia objednávky oznámil kupujúcemu, že objednávku neprijíma.   

III.                                        Dodanie tovaru

1.                   Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle objednávky kupujúceho a týchto VODP.

2.                   Predávajúci je povinný  pri dodaní tovaru v mieste plnenia predložiť a odovzdať kupujúcemu nasledovné dokumenty:

a)                  dodací list s presne špecifikovaným množstvom a druhom tovaru a číslom objednávky kupujúceho

b)                  doklady umožňujúce riadne prevzatie a užívanie tovaru

c)                   certifikáty a atesty na dodaný tovar, alebo iné dokumenty, ktoré kupujúci požaduje a ktoré sú špecifikované v objednávke alebo v týchto VODP

3.                   Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude spĺňať všetky normy a technické podmienky platné v Slovenskej republike, čo na požiadanie kupujúceho preukáže predložením platných certifikátov a atestov pre SR. Predávajúci  sa zaväzuje zaplatiť kupujúcemu škodu, ktorá vznikne porušením, alebo nepravdivosťou tohto vyhlásenia

4.                   Predávajúci je povinný tovar zabaliť a označiť spôsobom zaručujúcim zachovanie kvality tovaru, jeho ochranu počas prepravy, manipulácie a skladovania a jeho riadnu identifikáciu. Predávajúci nesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym balením a označením tovaru.

5.                   Pokiaľ nie je v objednávke, alebo zmluve uvedené inak, zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že k splneniu záväzku predávajúceho a vzniku práva účtovať dohodnutú kúpnu cenu dochádza okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

6.       Predávajúci nemôže bez súhlasu kupujúceho dodať tovar skôr, rozdelený na viac dodávok, prípadne v inom množstve, akosti a druhu ako bolo v zmluve dojednané.

IV.                                       Kvalita, vady a reklamácie

 

1.                  V prípade, dodania vadného, nesprávneho tovaru alebo tovaru, ktorý nespĺňa podmienky v zmysle zmluvy alebo všeobecných platných noriem, je kupujúci oprávnený vrátiť predávajúcemu tovar na jeho náklady, pričom predávajúci musí chybný tovar kupujúcemu bezodkladne nahradiť.. Pokiaľ vznikne kupujúcemu z titulu vadného dodania tovaru škoda, predávajúci sa zaväzuje nahradiť ju kupujúcemu v plnej výške.  

 

V.   Platobné podmienky

 

1.       Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu podľa podmienok  zmluvy.

2.       Cena uvedená v zmluve bola dohodnutá ako cena bez DPH a DPH bude účtovaná v zákonnej výške.

3.       Cena sa bude uhrádzať bezhotovostnými peňažnými prevodmi na účet predávajúceho oznámený Kupujúcemu. Povinnosť Predávajúceho cenu za tovar resp. dielo sa považuje za splnenú okamihom odpísania peňažných prostriedkov z kupujúceho  v prospech účtu predávajúceho.

4.       Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, predávajúcemu vzniká právo vystaviť daňový doklad – faktúru dňom dodania tovaru kupujúcemu

5.        V prípade, ak daňový doklad – faktúra, nebude spĺňať náležitosti podľa osobitných predpisov ( najmä zákon o DPH),  kupujúci vráti daňový doklad – faktúru - predávajúcemu na prepracovanie, pričom uvedie aj dôvod vrátenia. V takom prípade plynie po doručení daňového dokladu – faktúry nová lehota splatnosti.

6.       Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho  postúpiť akékoľvek svoje práva (vrátané pohľadávok) a/alebo povinnosti vzniknuté podľa zmluvy na tretiu osobu, s výnimkou faktoringových spoločností za účelom faktoringu.

 

VI. Zmluvné sankcie

 

1.       V prípade, ak kupujúci neuhradí faktúry v termíne splatnosti, má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02% hodnoty nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

2.       V prípade, ak predávajúci nedodá kupujúcemu dohodnutý tovar, je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu  zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru resp. diela za každý deň omeškania.

3.       Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty sa dodávateľ nezbavuje svojich záväzkov podľa tejto zmluvy. Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej výške, pričom zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.

4.       Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak predávajúci poruší svoje povinnosti v zmysle čl. III týchto VODP. V takom prípade Kupujúci vráti predávajúcemu na náklady predávajúcemu všetok dodaný tovar, predávajúci sa zaväzuje ho prevziať a nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá mu bola v dôsledku porušenia povinností predávajúcim spôsobená.

5.       Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak predávajúci poruší svoje povinnosti v zmysle čl. IV ods. 1 a/alebo čl. VII týchto VODP. V takom prípade Kupujúci vráti predávajúcemu na náklady predávajúcemu všetok dodaný tovar, predávajúci sa zaväzuje ho prevziať, vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá mu bola v dôsledku porušenia povinností predávajúcim spôsobená.

 

VII.                          Dôverná informácia

 

1.       Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely zmluvy sa za ,,dôvernú informáciu“ považuje najmä, nie však výlučne, výkresová dokumentácia, technická dokumentácia, jednotlivé a všetky informácie poskytnuté zo strany kupujúceho predávajúcemu pre účely plnenia záväzkov predávajúceho podľa zmluvy najmä technické, obchodné a organizačné informácie, či už boli poskytnuté pred, alebo po uzavretí zmluvy, s výnimkou nasledovných:

a)      Informácia, ktorá sa stala verejne známou a prístupnou, inak ako porušením zmluvy;

b)      Informácia, ktorá bola preukázateľne v držbe dodávateľa predtým ako mu bola poskytnutá zo strany kupujúceho, dôkazné bremeno znáša predávajúci;

c)       Informácia, ktorú kupujúci pri jej odovzdávaní výslovne označil ako nedôvernú;

d)      Informácia, ktorej predloženia je požadované na základe všeobecne záväzného predpisu alebo na príkaz súdu alebo iného orgánu verejnej moci v súlade so zákonom. Ak bude predávajúci povinný predložiť takého informácie, vopred oboznámi o tejto skutočnosti kupujúceho a o obidve zmluvné strany sa vzájomne dohodnú na spôsobe ich predloženia.

2.       Počas doby platnosti zmluvy a päť rokov po jej skončení sa predávajúci zaväzuje:

a)      Uschovávať a chrániť ako dôverné a tajné jednotlivé a všetky informácie poskytnuté kupujúcim;

b)      Používať poskytnuté dôverné informácie výlučne pre účely plnenia záväzkov predávajúceho a podľa zmluvy (predávajúci nie je oprávnený použiť dôverné informácie na akýkoľvek iný účel);

c)       Neposkytnúť tretej osobe (okrem prípadov uvedených v týchto VODP) žiadnu z dôverných informácií poskytnutých kupujúcim;

d)      Zabezpečiť riadne a bezpečné uchovávanie a skladovanie všetkých dôverných informácií poskytnutých kupujúcim

e)      Nevyhotoviť kópiu dôverných informácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho

3.       Predávajúci môže sprístupniť poskytnutú dôvernú informáciu len tým svojim zamestnancom, alebo povereným osobám, ktorí sú priamo zaangažovaní, a ktorých oboznámenie sa s dôvernou informáciou je nevyhnutné a podstatné pre účely plnenia záväzkov predávajúceho podľa zmluvy. Predávajúci zaistí a je plne zodpovedný za to, že všetci jeho zamestnanci a všetky ďalšie poverené osoby sa oboznámia s obsahom tohto ustanovenia a súčasne ich zaviaže zabezpečiť jeho plnenie.

4.       Po zániku zmluvy, alebo na základe písomnej žiadosti kupujúceho je predávajúci povinný vrátiť všetky dôverné informácie a ich kópie, alebo podľa úvahy kupujúceho všetky dôverné informácie zničiť a písomne osvedčiť, že všetky takéto informácie boli zničené.

5.       Predávajúci je povinný rešpektovať všetky práva duševného a/alebo priemyselného vlastníctva, ktoré sa viažu k poskytnutým dôverných informáciám.

6.       Zánik platnosti zmluvy nemá vplyv na povinnosť dodávateľa rešpektovať záväzky podľa tohto ustanovenia.

 

 

VIII.                        Spoločné a záverečné ustanovenia.

 

1.       Tieto VODP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom  01.10.2015

2.       VODP sa uzatvárajú na dobu neurčitú.

3.       Tieto VODP a všetky zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim  sa spravujú právom Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahy týmito VODP výslovne neupravené sa spravujú príslušnými právnymi predpismi najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4.       Zmluvné strany sa dohodli, že zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri plnení  záväzkov z týchto VODP a zmluvy.

5.       Každá zo zmluvných strán je povinná s prihliadnutím na okolnosti a zvyklosti v odvetví strojárstva urobiť opatrenia  na odvrátenie škody, alebo na jej zmiernenie.

6.       Zmluvné strany súhlasia s tým, že v prípade vzniku sporu, alebo akýchkoľvek nezhôd či nezrovnalosti podľa týchto VODP, budú sa snažiť vyriešiť takéto spory prednostne rokovaním zmluvných strán.

7.       Predávajúci zodpovedá za organizáciu a bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov, bezpečnosť svojich strojov a zariadení používaných pri práci a za ochranu pred požiarmi pri svojej činnosti v priestoroch HERN s.r.o. Zabezpečí, aby pri svojej činnosti neohrozil bezpečnosť a zdravie pracovníkov HERN s.r.o..

 

IX.  Ďalšie požiadavky na zmluvných partnerov vyplávajúce z Integrovaného manažérskeho systému (ďalej len IMS)

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať požiadavky HERN s.r.o. (ďalej organizácia) a berie na vedomie nasledovné zásady:

1.       Rešpektujte Politiku organizácie (Politika IMS), kde sa HERN s.r.o. zaviazali plniť požiadavky ISO 9001, ISO 14001 ako aj byť v zhode s právnymi a inými požiadavkami v oblasti dodržiavania kvality a podmienok na pracoviskách, životného prostredia, BOZP, PO.

2.       V prípade dlhodobých alebo opakovaných činností  v prevádzkových priestoroch HERN s.r.o. vytvorí možnosť spolupráce s kompetentnými pracovníkmi HERN s.r.o. pri identifikácii environmentálnych aspektov a zhodnotení významnosti ich vplyvu na HERN s.r.o. s cieľom odstránenia alebo minimalizácie nepriaznivých vplyvov.

3.       V prípade jednorázovej činnosti rešpektuje nižšie uvedené požiadavky na environmentálne správanie sa v prevádzkových priestoroch  areálu HERN s.r.o.

4.       Umožní svojim pracovníkom, ktorí budú vykonávať činnosti v prevádzkových priestoroch  HERN s.r.o. preškolenie z environmentálnych požiadaviek  (vrátane PO, BOZP, QMS) pracovníkmi. Toto preškolenie umožní v prípade potreby aj pracovníkom svojho dodávateľa.

5.       Pri výkone činností v prevádzkových priestoroch bude pôsobiť tak, aby nezhoršoval environmentálne prostredie spoločnosti nadmernými emisiami z dopravných prostriedkov, neoprávneným spaľovaním materiálov a odpadov, vypúšťaním prchavých látok a chemikálií do ovzdušia bez predošlej konzultácie a dohody so zodpovednými zástupcami spoločnosti HERN s.r.o. Svoje aktivity na prevádzkových priestoroch HERN s.r.o. bude vykonávať tak, aby nespôsobil znečistenie prostredia, pôdy alebo vody  ropnými látkami,  chemikáliami všetkých druhov, alebo nebezpečnými odpadmi.

6.       Umožní pracovníkom HERN s.r.o. v rámci plánovaných interných previerok systému IMS vykonať previerku činností. Previerku umožní i v prípade vzniku  havarijnej situácie v prevádzkových priestoroch organizácie. Všetky vzniknuté odpady zo svojich činností zlikviduje mimo areálu HERN s.r.o. v súlade s platnými právnymi predpismi SR, alebo na základe zmluvy zabezpečí likvidáciu odpadov HERN s.r.o.. Dočasné zhromažďovanie odpadov zabezpečí v súlade s príslušnou legislatívou.

7.       Berie na vedomie, že v prípade nedodržania týchto požiadaviek HERN s.r.o. príjme príslušné opatrenia na vymáhanie dodržiavania požiadaviek cestou legislatívy, alebo vypovedaním príslušných zmlúv.

Zmluvný partner berie na vedomie, že v prípade hrubého porušenia legislatívnych požiadaviek v oblasti environmentu, BOZP, alebo pri zapríčinení vzniku havárie, bude HERN s.r.o. vymáhať úhradu vzniknutých škôd, alebo nákladov na odstránenie vzniknutej havárie vrátane príslušných finančných nákladov (pokút).