Všeobecné nákupné podmienky

 

         VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY spoločnosti HERN s.r.o.

1.               VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.           Spoločnosť HERN s.r.o., so sídlom Kliňanská 564, Námestovo 029 01, Slovenská republika, IČO: 36 381 047, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 54196/L, vydáva v súlade s ust. § 273 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov tieto Všeobecné nákupné podmienky pre nákup rôznych tovarov (najmä nie však výlučne hotových výrobkov v podobe výpalkov, výliskov, zvarencov, výrobkov z profilov a tyčového materiálu a montážnych celkov) od dodávateľov spoločnosti HERN s.r.o., na základe kúpnych a iných zmlúv (ďalej len „Podmienky”).

1.2.           Tieto Podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou HERN s.r.o. ako kupujúcim na jednej strane a druhou zmluvnou stranou, ktorá vstúpi v postavení predávajúceho do zmluvného vzťahu so spoločnosťou HERN s.r.o. na základe príslušnej Rámcovej zmluvy a/ alebo akejkoľvek inej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie Tovaru (tak ako je tento pojem vymedzený nižšie).

 

2.               DEFINÍCIE

Pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci v Rámcovej zmluve a/ alebo Kúpnej zmluve nedohodnú inak, majú pre účely výkladu Podmienok, Rámcovej zmluvy a Kúpnej zmluvy nasledovné pojmy označené veľkým začiatočným písmenom význam uvedený nižšie:

2.1.           Cena – znamená cenu za dodania Tovaru vo výške dohodnutej v Rámcovej zmluve a/ alebo Kúpnej zmluve za podmienok stanovených v týchto Podmienkach;

2.2.           Dôverné informácie - znamenajú (i) všetky a akékoľvek informácie o Kupujúcom a/ alebo týkajúce sa Kupujúceho a/ alebo Tretej osoby (vrátane informácií o ich prípadných zamestnancoch, poradcoch, obchodných partneroch, zákazníkoch, klientoch, predstaviteľoch a/ alebo spriaznených osobách); (ii) všetky a akékoľvek informácie o obchodoch, obchodných aktivitách a podnikateľskej činnosti Kupujúceho a/ alebo Tretej osoby (vrátane avšak nielen informácií o ich obchodných technikách, praktikách a obchodnej politike, obchodných partneroch, zákazníkoch a klientoch, obchodných plánoch, marketingových plánoch a štúdiách, dohodách, zmluvách či iných dokumentoch, povoleniach, licenciách, súhlasoch, znalostiach, konceptoch, interných procesoch, technologickom a inom know-how, technologických, obchodných, finančných, výrobných a personálnych postupoch a záležitostiach Kupujúceho a/ alebo Tretej osoby, vrátane akýchkoľvek výsledkov duševnej, tvorivej a obchodnej činnosti, techniky, architektúry, vynálezov, dizajnov, plánov, náčrtov, prezentácií, schém, nákresov, technickej dokumentácie, manuálov, správ, fotografií, zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov, vzoriek, programov, prototypov, cenníkov, opisov produktov a všetkých ostatných informácií, ako aj akýchkoľvek predmetov alebo potenciálnych predmetov ochrany práva duševného vlastníctva alebo iných práv); (iii) všetky a akékoľvek informácie o ekonomickom stave a účtovných záležitostiach, majetku, záväzkoch alebo ekonomických vyhliadkach Kupujúceho a/ alebo Tretej osoby; alebo (iv) akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo Kupujúceho a/ alebo Tretej osoby, ktoré budú Predávajúcemu poskytnuté, zverejnené, či inak sprístupnené v akejkoľvek podobe (t.j. najmä, nie však výlučne, v písomnej forme, ústnej forme, elektronickej podobe, telefonicky, emailom, grafickým či iným zobrazením, uložením alebo odoslaním na akomkoľvek nosiči) v súvislosti s dodaním Tovaru, a to priamo Kupujúcim a/ alebo Treťou osobou alebo v mene Kupujúceho a/ alebo Tretej osoby ich zamestnancami, poradcami, poverenými osobami, spriaznenými osobami, predstaviteľmi, obchodnými partnermi a/alebo zákazníkmi Kupujúceho a/ alebo Tretej osoby. Vyššie špecifikované informácie majú charakter dôverných informácií bez ohľadu na fakt (i) či sú špecificky označované ako dôverné, vrátane predzmluvných vzťahov, zmlúv, informácií, analýz, kompilátov, poznámok, štúdií, business plánov, projektovej dokumentácie alebo iných odvodených dokumentov, ktoré obsahujú, reflektujú a/alebo odkazujú na takúto informáciu a (ii) či sú tieto Dôverné informácie chránené ako osobitný druh tajomstva podľa príslušných právnych predpisov alebo chránené ako predmet právnych vzťahov;

2.3.           Internetová stránka – znamená webový portál Kupujúceho www.hern.sk;

2.4.           Kupujúci – znamená spoločnosť HERN s.r.o., so sídlom Kliňanská 564, Námestovo 029 01, Slovenská republika, IČO: 36 381 047, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 54196/L;

2.5.           Kúpna zmluva – znamená konkrétnu, realizačnú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súlade s článkom 3. týchto Podmienok;

2.6.           Objednávka – znamená písomný dokument Kupujúceho, ktorý je návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy;

2.7.           Obchodný zákonník - znamená zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

2.8.           Pracovný deň – znamená ktorýkoľvek deň v týždni okrem soboty, nedele, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja Slovenskej republiky;

2.9.           Predávajúci – znamená právnickú osobu a/ alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorá uzatvorila s Kupujúcim Rámcovú zmluvu a/ alebo Kúpnu zmluvu;

2.10.        Protokol o reklamácii – znamená písomný dokument, ktorého význam je uvedený v článku 7. týchto Podmienok;

2.11.        Rámcová zmluva – znamená rámcovú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej, predmetom ktorej je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovary a previesť k nim vlastnícke právo na Kupujúceho na základe jednotlivých Objednávok, ktorej prílohu tvoria o. i. aj tieto Podmienky;

2.12.        Reklamačný list – znamená písomný dokument Kupujúceho, ktorým Kupujúci uplatňuje voči Predávajúcemu svoje práva a nároky zo zodpovednosti Predávajúceho za Vady Tovaru;

2.13.        Reklamácia – znamená proces uplatnenia práv a nárokov Kupujúceho voči Predávajúcemu z titulu Vady Tovaru opísaný v článku 7. týchto Podmienok;

2.14.        Tovar – znamená konkrétne hnuteľné veci špecifikované v Rámcovej zmluve a/ alebo Kúpnej zmluve, ktoré sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu v kvalite a za cenu dohodnutú medzi Predávajúcim a Kupujúcim a v množstve vymedzenom v Kúpnej zmluve a previesť vlastnícke právo k týmto veciach, a to bez ohľadu na to či je tovar označený ako tovar, náhradné diely, materiál, suroviny a pod.;

2.15.        Tretia osoba - znamená akýkoľvek subjekt (tak fyzickú ako aj právnickú osobu, a to bez ohľadu na jej právnu formu), na ktorý Kupujúci prevedie vlastnícke právo k Tovaru, vrátane zákazníkov tohto subjektu a/ alebo ktorej je Tovar určený ako konečnému zákazníkovi.

2.16.        Vada Tovaru – znamená nedostatky dodaného Tovaru vymedzené v bode 7.1. týchto Podmienok;

2.17.   Zmluvná strana – znamená Predávajúceho a/ alebo Kupujúceho.

 

3.               UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.           Návrhom Kúpnej zmluvy je písomná Objednávka. Predávajúci je povinný potvrdiť Objednávku do 5 dní od jej doručenia Predávajúcemu. V prípade, ak nebude Objednávka potvrdená Predávajúcim, sa Objednávka považuje za akceptovanú zo strany Predávajúceho márnym uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety tohto ustanovenia, a to bez akýchkoľvek výhrad k podmienkam uvedeným v Objednávke, t.j. najmä s uvedeným termínom dodania, Cenou, Tovarom v uvedenej akosti a množstve, vrátane požadovanej sprievodnej / technickej dokumentácie.

3.2.           K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy dochádza potvrdením Objednávky Predávajúcim formou zaslania Predávajúcim podpísanej Objednávky Kupujúcemu alebo márnym uplynutím lehoty na potvrdenie Objednávky Predávajúcim podľa bodu 3.1. týchto Podmienok. Objednávka musí byť potvrdená v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek doplnení, výhrad, obmedzení alebo iných zmien oproti zneniu Objednávky zaslanej Predávajúcemu. Predávajúci nie je oprávnený Objednávku odmietnuť.

3.3.           Predávajúci je oprávnený vzniesť námietky a/ alebo navrhnúť zmeny v Objednávke len v prípade, ak Objednávka Kupujúceho presahuje množstvo požadovaného Tovaru o viac ako 20 % oproti množstvu predpokladanému v odhade Kupujúceho stanoveného podľa bodu 5.7. týchto Podmienok a v prípade, ak Kupujúci o navýšení množstva požadovaného Tovaru neinformuje Kupujúceho v lehote uvedenej v bode 5.7. Podmienok. Predávajúci je povinný o vznesení námietok a/ alebo návrhu na zmeny v Objednávke podľa predchádzajúcej vety Kupujúceho bez zbytočného odkladu písomne upozorniť. Kupujúci je týmito odlišnosťami viazaný len v prípade, ak s týmito odlišnosťami písomne súhlasí. Prevzatie Tovaru sa nepovažuje za odsúhlasenie akýchkoľvek odlišností oproti Objednávke zaslanej Kupujúcim.

3.4.           Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma Objednávky bude zachovaná aj v prípade, ak tento zmienený úkon bude Kupujúcim vykonaný v elektronickej podobe, a to zaslaním scanovej verzie podpísaného dokumentu e-mailom na adresu uvedenú Predávajúcim.

3.5.           Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma potvrdenia Objednávky bude zachovaná aj v prípade, ak tento úkon bude Predávajúcim vykonaný v elektronickej podobe (vrátane e-mailu) a zaslaný Kupujúcemu e-mailom na adresu uvedenú v Rámcovej zmluve a/ alebo Objednávke.

 

1. 

2. 

 

4.               CENA TOVARU, PLATOBNÉ PODMIENKY A DPH

5.1.            

5.2.            

5.3.            

4.1.           Kupujúci je povinný uhradiť Cenu za riadne a včas dodaný Tovar s pripočítaním DPH platnej v deň vystavenia faktúry Predávajúcim, a to na základe faktúry vystavenej Predávajúcim.

4.2.           Zmluvné strany sa dohodli, že Cena zahŕňa všetky náklady týkajúce sa riadneho a včasného dodania Tovaru, vrátane nákladov na balenie Tovaru, prepravu Tovaru, poistenie Tovaru, nákladov spojených s obstaraním dokladov k Tovaru a cenu za tieto doklady (vrátane ceny za ich preklady), etiketovanie a akékoľvek iné označovanie Tovarov a/ alebo ich obalov, clo, dane, skladné a iné náklady v prípade, ak nie je v Rámcovej zmluve a/ alebo Kúpnej zmluve uvedené inak. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu od Ceny Tovaru odpočítať zľavu, na ktorú mu vznikol na základe Rámcovej zmluvy a/ alebo Kúpnej zmluvy nárok, a to aj v prípade, ak Kupujúci Predávajúceho k odpočítaniu zľavy nevyzve alebo nevyčísli jej výšku. Predávajúci zodpovedá za správne vyčíslenie zľavy.

4.3.           Ak v Rámcovej zmluve a/ alebo Kúpnej zmluve nie je uvedené inak, Kupujúci je povinný uhradiť Cenu za Tovar podľa faktúry vystavenej Predávajúcim v súlade s týmito Podmienkami v lehote 60 Pracovných dní odo dňa doručenia originálu príslušnej faktúry Predávajúceho (vrátane jej príloh) riadne vystavenej v súlade s týmito Podmienkami, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený vo faktúre. Do doby kým Predávajúci doručí originál faktúry Kupujúcemu, nie je Kupujúci so splnením povinnosti zaplatiť Cenu vyúčtovanú predmetnou faktúrou v omeškaní. Zmluvné strany sa dohodli, že za doručenie originálu faktúry sa považuje aj zaslanie jej scanovej verzie e-mailom na adresu uvedenú Kupujúcim. Predávajúci je oprávnený vyhotoviť faktúru až po riadnom dodaní Tovaru Kupujúcemu. Predávajúci je povinný faktúru doručiť Kupujúcemu osobne alebo poštou. V prípade opravy alebo doplnenia faktúry sa za doručenie riadnej faktúry považuje až okamih doručenia novej opravenej alebo doplnenej faktúry.

4.4.           Faktúra Predávajúceho musí obsahovať náležitosti daňového a účtovného dokladu vrátane uvedenia: (i) čísla Objednávky; (ii) označenia a špecifikácie Tovaru, vrátane sériového čísla Tovaru; (iii) množstva Tovaru; (iv) jednotkovej Ceny Tovaru; (v) výšky zľavy, na ktorú Kupujúcemu vznikol nárok; a (vi) celkovej Ceny Tovaru, po odpočítaní zliav. Predávajúci je povinný k faktúre priložiť doklad preukazujúci riadne dodanie Tovaru písomne potvrdený Kupujúcim, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

4.5.           Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Cena Tovaru sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán a Predávajúci nie je oprávnený jednostranne meniť Cenu Tovaru.

4.6.           Dňom zaplatenia Ceny Tovaru Kupujúcim je v prípade bezhotovostnej platby deň, kedy banka odpísala z účtu Kupujúceho finančné prostriedky vo výške Ceny Tovaru. Uhradenie faktúry Kupujúcim nemá za následok uznanie toho, že Tovar bol dodaný Kupujúcemu riadne a včas, ani vzdanie sa práv, ktoré patria Kupujúcemu.

4.7.           Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať voči pohľadávkam Predávajúceho vzniknutých z Rámcovej zmluvy a/ alebo Kúpnej zmluvy a/ alebo týchto Podmienok a/ alebo v súvislosti s nimi akékoľvek svoje alebo postúpením nadobudnuté, splatné aj nesplatné, premlčané aj nepremlčané pohľadávky. Predávajúci nie je oprávnený k jednostrannému započítaniu akýchkoľvek nárokov Predávajúceho voči nárokom Kupujúceho voči Predávajúcemu, vyplývajúcim z Rámcovej zmluvy a/ alebo Kúpnej zmluvy a/ alebo týchto Podmienok a/ alebo v súvislosti s nimi.

4.8.           Ak daňový úrad rozhodnutím uloží Kupujúcemu ako ručiteľovi v zmysle § 69b zákona o DPH uhradiť Predávajúcim nezaplatenú DPH, Kupujúci oznámi túto skutočnosť Predávajúcemu. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, poskytnúť Kupujúcemu všetky informácie a dokumenty, na základe ktorých možno uplatniť námietky voči povinnosti Kupujúceho ako ručiteľa uhradiť daňovému úradu Predávajúcim nezaplatenú DPH. Ak daňový úrad uloží Kupujúcemu ako ručiteľovi v zmysle § 69b zákona o DPH povinnosť uhradiť Predávajúcim nezaplatenú DPH, Kupujúci je oprávnený použiť nevyplatenú sumu z Ceny Tovaru na úhradu takejto nezaplatenej DPH. Kupujúci ako ručiteľ v zmysle § 69b zákona o DPH je oprávnený použiť na úhradu Predávajúcim nezaplatenej DPH na základe rozhodnutia daňového úradu aj akúkoľvek nevyplatenú Cenu Tovaru, vrátane iných nevyplatených pohľadávok z iných zmluvných vzťahov medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

4.9.           Predávajúci sa zaväzuje, že vynaloží všetko úsilie k tomu, aby Cena Tovaru bola konkurencieschopnosťou v porovnaní s inými dodávateľmi rovnakých a/ alebo obdobných Tovarov. Za týmto účelom sa Predávajúci zaväzuje vykonať všetko úsilie k možnému zníženiu nákladov na výrobu a dodanie Tovarov, a to najmä nie však výlučne prostredníctvom optimalizácie interných procesov Predávajúceho.

4.10.        Kupujúci si vyhradzuje právo preskúmať Ceny Tovaru v súvislosti s ich konkurencieschopnosťou v porovnaní s inými dodávateľmi rovnakých a/ alebo obdobných Tovarov a tieto výsledky prezentovať Predávajúcemu. V tomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú vstúpiť do rokovaní za účelom dojednania nižších cien Tovarov ako dohodnutá Cena Tovarov. V prípade, ak Predávajúci nie je schopný Kupujúcemu ponúknuť ceny za jednotlivé Tovary, ktoré sú účtované konkurentmi Predávajúceho za porovnateľné výrobky, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy a/ alebo Kúpnej zmluvy.

4.11.        V prípade akéhokoľvek zníženia nákladov na výrobu a dodanie Tovarov (najmä nie však výlučne v prípade zníženia cien výrobných materiálov Tovaru iných ako hutníckeho materiálu v súlade s materiálovou doložkou) sa Zmluvné strany zaväzujú vstúpiť do rokovaní za účelom dojednania nižších cien Tovarov ako dohodnutá Cena Tovarov.

4.12.        V prípade, ak Predávajúci bude aj napriek dohodnutej pevnej Cene Tovaru požadovať od Kupujúceho úhradu vyššej kúpnej ceny Tovaru ako Cena Tovaru, Predávajúci sa zaväzuje nahradiť Kupujúcemu všetku a akúkoľvek škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne Kupujúcemu. Takáto škoda môže spočívať najmä, nie však výlučne v cenovom rozdiele medzi dohodnutou Cenou Tovarov a skutočne zaplatenou vyššou cenou alebo môže byť dôsledkom toho, že Kupujúci nekupoval Tovary od Predávajúceho, ktorý konal v rozpore s týmito Podmienkami, ale z iných zdrojov, čo spôsobilo ďalšie výdavky a náklady v porovnaní s dohodnutými pevnými cenami.

 

5.               TERMÍN PLNENIA A ĎALŠIE PODMIENKY DODANIA TOVARU

5.1.           Ak nie je dohodnuté inak, Predávajúci je povinný v súlade s dohodnutými podmienkami o dodávke, najneskôr v lehote určenej v Objednávke, dodať Kupujúcemu Tovar v množstve určenom v príslušnej Kúpnej zmluve, a to v dňoch a časoch stanovených Kupujúcim. Ak nie je dohodnuté inak a/ alebo ak Kupujúci neurčí inak, Predávajúci je povinný dodať Tovar v sídle Kupujúceho v Pracovných dňoch v čase obvyklej prevádzky Kupujúceho od 6:00 do 18:00 hod.. V iných dňoch a/ alebo časoch ako sú tieto stanovené v predchádzajúcej vete, je dodanie Tovaru možné len na základe predchádzajúcej emailovej dohody Predávajúceho s Kupujúcim. Požiadavka Predávajúceho k dodaniu Tovaru v iných a/ alebo časoch ako sú tieto stanovené v predchádzajúcej vete tohto bodu Podmienok musí byť uplatnená aspoň 24 hodín pred plánovaným dodaním Tovaru.
5.2.           Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o termíne dodania Tovaru v ten istý deň ako odovzdá Tovar na prepravu.
5.3.           Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že k splneniu záväzku Predávajúceho riadne a včas dodať Tovar dôjde odovzdaním Tovaru bez Vád Tovaru spolu so všetkými požadovanými dokladmi vzťahujúcimi sa k Tovaru v čase a mieste dodania stanovených týmito Podmienkami Kupujúcemu a/ alebo Kupujúcim poverenej osobe a podpísaním dodacieho listu alebo iného preberacieho dokladu Kupujúcim alebo Kupujúcim poverenou osobou. Dokladom preukazujúcim dodanie Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu je Kupujúcim podpísaný dodací list predložený Predávajúcim Kupujúcemu pri dodaní Tovaru, ktorého originál odovzdá Predávajúci Kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Tovaru v prípade, ak Tovar má Vady Tovaru, a to až do doby kým nebude Predávajúcim dodaný Tovar bez Vád Tovaru. Odmietnutie prevzatia Tovaru Kupujúcim podľa predchádzajúcej vety nepredstavuje omeškanie Kupujúceho podľa ust. § 370 Obchodného zákonníka.
5.4.           Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho dňom skutočného prevzatia Tovaru Kupujúcim. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru okamihom jeho prevzatia od Predávajúceho.
5.5.           V prípade omeškania Predávajúceho dodať Tovar riadne a/ alebo včas podľa týchto Podmienok, Predávajúci je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu rovnajúcu sa plnej výške všetkých nákladov, ktoré Kupujúcemu vzniknú v dôsledku omeškania Predávajúceho s riadnym dodaním Tovaru, vrátane akýchkoľvek sankcií udelených Kupujúcemu jeho zákazníkom a/ alebo ním uplatňovaných, a to bez ohľadu na skutočnosť, či predmetná sankcia bola zo strany Kupujúceho uhradená. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak sa Predávajúci dostane do omeškania s dodaním Tovaru a/ alebo jeho časti, Kupujúci je oprávnený neuhradiť svoje akékoľvek (aj splatné) záväzky voči Predávajúcemu, bez možnosti uplatnenia akýchkoľvek sankcií Predávajúcim voči Kupujúcemu, a to až do doby riadneho dodania Tovaru Predávajúcim.
5.6.           Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Kupujúci nie je povinný prijať čiastočné plnenie a/ alebo plnenia vo väčšom rozsahu a/ alebo plnenie v menšom rozsahu.
5.7.           Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený predkladať Predávajúcemu na ročnej báze odhady predpokladaného množstva Tovaru, ktorý bude objednaný v nasledujúcom období. Odhady Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety nie sú pre Zmluvné strany záväzné, avšak Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť svoje kapacity produkcie a udržiavať dostatočné zásoby materiálov tak, aby bol spôsobilý riadne a včas dodať Tovar v množstvách uvedených v jednotlivých odhadoch navýšených o 20 % za predpokladu, že Kupujúci si tento Tovar objedná. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade navýšenia množstiev Tovaru o viac ako o 20 % a menej ako 50 % oproti množstvám uvedeným v jednotlivých odhadoch, je Predávajúci povinný zabezpečiť svoje kapacity produkcie a udržiavať dostatočné zásoby materiálov tak, aby bol spôsobilý riadne a včas dodať Tovar v množstvách uvedených v jednotlivých odhadoch navýšených o viac ako 20 % a menej ako 50 % oproti množstvám uvedeným v jednotlivých odhadoch za predpokladu, že Kupujúci o navýšení o viac ako 20 % Predávajúceho informuje 3 mesiace pred plánovaným termínom dodania Tovaru.
5.8.           Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť prepravu a dodanie Tovaru Kupujúcemu v prípade, ak nie je Zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak.
 

6.               DOKLADY VZŤAHUJÚCE SA NA TOVAR, MNOŽSTVO, AKOSŤ, VYHOTOVENIE A OBAL TOVARU

6.1.           Predávajúci je povinný najneskôr pri dodaní Tovaru odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie, voľné nakladanie, preclenie a užívanie Tovaru, a to najmä doklady upravujúce technické podmienky inštalácie, používania a údržby Tovaru a upravujúce podmienky skladovania Tovaru ako aj ďalšie doklady výslovne uvedené v Rámcovej zmluve a/ alebo Kúpnej zmluve. Doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie prepravovaného Tovaru alebo na voľné nakladanie s Tovarom alebo pri dovoze na jeho preclenie, je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu v sídle Kupujúceho, a to včas tak, aby Kupujúci mohol s Tovarom voľne nakladať alebo prevziať prepravovaný Tovar v čase jeho dôjdenia do miesta dodania a dovezený Tovar bez zbytočného odkladu precliť.
6.2.           V zmysle bodu 6.1. týchto Podmienok je Predávajúci povinný dodať najmä, nie však výlučne dodací list s uvedením čísla Objednávky, objednaných položiek Tovaru podľa číselného označenia určeného Kupujúcim a zoznamu odovzdávaných dokladov, materiálový atest a certifikáty patriace k Tovaru vyžadované právnymi predpismi pre predmetný Tovar, a to tak, aby mal Kupujúci k dispozícii vždy platný certifikát. Certifikátmi podľa tohto ustanovenia sa rozumejú najmä prehlásenia o zhode výrobkov (t.j. Tovaru), používaných systémov a pod. Za predpokladu, že pri výrobe Tovaru dodávaného Predávajúcim je využívaná technológia delenia, ohýbania, mechanického opracovania, zvárania a/ alebo povrchových úprav, je Predávajúci povinný disponovať vždy takými systémami a certifikátmi, aby Predávajúci mohol vykonávať všetky procesy uvedené v predchádzajúcej vete a tiež takými systémami a certifikátmi, ktoré sú uvedené v technickej dokumentácii vzťahujúcej sa k dodávanému Tovaru alebo v Rámcovej zmluve. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu originály certifikátov oprávňujúcich Predávajúceho vykonávať procesy uvedené v tomto ustanovení. V prípade akejkoľvek zmeny systému technológie využívanej Predávajúcim uvedenej v tomto ustanovení sa Predávajúci zaväzuje Kupujúceho o takejto zmene bezodkladne písomne informovať a zároveň mu dodať originály certifikátov oprávňujúcich Predávajúceho vykonávať procesy v zmysle predmetnej zmeny.
6.3.           Akékoľvek doklady vzťahujúce sa k Tovaru, ktoré je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu, musia byť čitateľné, prehľadné, bez chýb a v slovenskej jazykovej verzii, ak nie je Kupujúcim určené inak. Doklady musia byť dodané v originály a v písomnej tlačenej forme, ktorá nemôže byť nahradená záznamom na nosiči informačných dát. Na základe požiadavky Kupujúceho je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu doklady taktiež vo forme záznamu na nosiči informačných dát, a to vo voľne prístupnom dátovom formáte. Náklady spojené s vyhotovením a dodaním všetkých dokladov v potrebnom počte, vrátane ich prípadného prekladu, opráv, doplnení alebo náhradného dodania a dodania vo forme záznamu na nosiči informačných dát znáša Predávajúci. Dodaním dokladov Kupujúcemu sa tieto stávajú vlastníctvom Kupujúceho, ktorý je oprávnený s nimi voľne nakladať.

6.4.           Akékoľvek náklady najmä, nie však výlučne colné, skladovacie alebo iné poplatky, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku neskorého odovzdania dokladov bez vád (t.j. chýb) Predávajúcim, znáša v plnom rozsahu Predávajúci, ktorý sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške. V prípade, ak tieto náklady uhradil Kupujúci, Predávajúci sa zaväzuje mu takto uhradené náklady uhradiť do 10 dní od doručenia ich vyúčtovania.

6.5.           V prípade, ak pri dodaní Tovaru chýbajú doklady, ktoré je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu podľa týchto Podmienok alebo tieto doklady sú nesprávne alebo neúplné, Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie dodaného Tovaru, a to až do doby kým nebudú Predávajúcim dodané všetky doklady podľa týchto Podmienok bez vád. Odmietnutie prevzatia Tovaru Kupujúcim podľa predchádzajúcej vety nepredstavuje omeškanie Kupujúceho podľa ust. § 370 Obchodného zákonníka.

6.6.           Tovar dodaný Predávajúcim musí spĺňať všetky technické a bezpečnostné požiadavky stanovené právnymi a/ alebo inými záväznými predpismi a/ alebo normami a/ alebo predpismi majúcimi odporúčací charakter, ktoré stanovujú technické a bezpečnostné požiadavky pre predmetný druh Tovaru ako aj pre druh konečného výrobku, ktorého súčasťou má byť dodaný Tovar. Predávajúci za zaväzuje na výrobu Tovaru použiť výlučne nové, nepoužité, nepoškodené materiály a/ alebo súčasti Tovaru. Predávajúci sa zaväzuje vyrábať Tovar a /alebo jeho súčasti výlučne z kvalitného materiálu. V prípade, ak je Tovar dodávaný na základe vzoriek, návrhov, výkresov alebo akejkoľvek inej technickej dokumentácie, musí plne zodpovedať týmto vzorkám, návrhom, výkresom alebo akejkoľvek inej technickej dokumentácii. V prípade rozporu medzi vzorkami, návrhmi, výkresmi alebo akoukoľvek inou technickou dokumentáciou a Rámcovou zmluvou a/ alebo Kúpnou zmluvou, je pre určenie akosti a prevedenia Tovaru rozhodujúce určenie v Kúpnej zmluve a/ alebo Rámcovej zmluve. Tovar musí byť spôsobilý podávať trvale štandardný výkon v súlade s vlastnosťami a kvalitou uvedenými v Kúpnej zmluve a/ alebo Rámcovej zmluve a musí plne vyhovovať účelu, pre ktorý je dodávaný. Tovar nemôže byť zaťažený žiadnymi vadami, vrátane právnych vád. 

6.7.           Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o krajine pôvodu Tovaru, a to pred dodaním Tovaru a/ alebo kedykoľvek na výzvu Kupujúceho. V prípade, ak je odlišná krajina pôvodu Tovaru a krajina pôvodu komponentov alebo materiálu, z ktorého je Tovar vyrobený a/ alebo zložený, Predávajúci je povinný poskytnúť tak údaje o pôvode Tovaru ako aj údaje o pôvode komponentov alebo materiálu, z ktorého je Tovar vyrobený a/ alebo zložený, a to podľa predchádzajúcej vety. V prípade porušenia povinností Predávajúceho uvedených v tomto ustanovení a/ alebo v prípade nepravdivosti oznámenia Predávajúceho podľa tohto ustanovenia, je Predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu rovnajúcu sa plnej výške všetkých nákladov, ktoré Kupujúcemu vzniknú v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho uvedených v tomto ustanovení a/ alebo v prípade nepravdivosti oznámenia Predávajúceho podľa tohto ustanovenia, a to za každý jeden prípad porušenia povinnosti Predávajúceho a/ alebo za každý jeden prípad nepravdivého poskytnutia informácie Predávajúcim. Predávajúci je zároveň povinný nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek škodu spôsobenú porušením povinnosti Predávajúceho v tomto bode Podmienok.

6.8.           V prípade, ak je pre montáž, bežnú a mimoriadnu údržbu, opravy a/ alebo použitie Tovaru potrebné špeciálne náradie alebo vybavenie, Predávajúci je povinný na vlastné náklady predmetné náradie a/ alebo vybavenie zaobstarať, ak nebude písomne dohodnuté inak. V prípade, ak Kupujúci zabezpečí pre Predávajúceho špeciálne náradie alebo vybavenie potrebné podľa predchádzajúcej vety a toto Kupujúci poskytne Predávajúcemu platí, že vlastnícke právo k takto poskytnutému špeciálnemu náradiu alebo vybaveniu neprechádza na Predávajúceho, avšak na Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo vzniku náhodnej škody na predmetnom náradí a/ alebo vybavení alebo jeho straty. Predávajúci je povinný sa o špeciálne náradie alebo vybavenie poskytnuté Kupujúcim podľa predchádzajúcej vety starať s odbornou starostlivosťou a je povinný predmetné náradie alebo vybavenie poistiť na vlastné náklady. Po ukončení trvania Rámcovej zmluvy a/ alebo Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný špeciálne náradie a/ alebo vybavenie zaobstarané Predávajúcim podľa prvej vety tohto ustanovenia uchovávať po dobu 15 rokov od skončenia Rámcovej zmluvy a/ alebo Kúpnej zmluvy. V prípade špeciálneho náradia a/ alebo vybavenia poskytnutého Kupujúcim podľa tohto ustanovenia, je Predávajúci povinný predmetné náradie a/ alebo vybavenie vrátiť Kupujúcemu bezodkladne po skončení trvania Rámcovej zmluvy a/ alebo Kúpnej zmluvy, najneskôr však v lehote 10 dní od skončenia Rámcovej zmluvy a/ alebo Kúpnej zmluvy.    

6.9.           Predávajúci je povinný na svoje náklady Tovar zabaliť, zabezpečiť alebo inak opatriť pre prepravu spôsobom, ktorý výslovne stanovuje Rámcová zmluva a/ alebo Kúpna zmluva. V prípade, ak spôsob balenia a zabezpečenia Tovaru na prepravu nie sú výslovne uvedené v Rámcovej zmluve a/ alebo Kúpnej zmluve, Predávajúci je povinný Tovar zabaliť a zabezpečiť na prepravu tak, aby v priebehu prepravy, vrátane nakladania a vykladania, nemohlo dôjsť k poškodeniu alebo znehodnoteniu Tovaru. 

6.10.        Obaly použité Predávajúcim musia umožňovať bezpečné uloženie a dodanie Tovaru Kupujúcemu bez straty jeho kvality alebo akéhokoľvek poškodenia. Balenie musí byť vhodné pre manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom a musí umožňovať efektívne skladovanie. Tovar nesmie vyčnievať cez hrany balenia a musí byť umožnené ľahké zloženie každej položky Tovaru bez potreby akýchkoľvek pomôcok a časovo náročného rozbaľovania. Obal Tovaru musí na viditeľnom mieste obsahovať čitateľné označenie Predávajúceho, Kupujúceho, číslo Objednávky, identifikačné číslo Tovaru, údaje o množstve a druhu Tovaru podľa označenia a členenia uvedeného v Rámcovej zmluve a/ alebo Kúpnej zmluve, údaj o hmotnosti Tovaru a o rozmeroch balenia a tiež zrozumiteľné pokyny na skladovanie a bezpečnú manipuláciu s Tovarom, najmä manipulačné značky pre označovanie prepravných obalov, identifikačné označenie vratných obalov a údaje vyžadované právnymi predpismi upravujúcimi výrobu, používanie a ďalšie spracovanie dodávaného Tovaru (napr. právnymi predpismi upravujúcimi nebezpečné a toxické látky). Predávajúci je povinný používať výlučne obaly, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, a to najmä nie však výlučne Predávajúci nesmie používať polystyrénové obaly obsahujúce freóny alebo PVC alebo inak škodlivé obaly. V prípade, ak Predávajúci používa vratné obaly, je povinný tieto označiť číslom obalu, vlastníkom obalu a príslušným piktogramom označujúcim, že sa jedná o vratný obal. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že s vratnými obalmi, ktoré nebudú označené v súlade s požiadavkami uvedenými v predchádzajúcej vete, bude nakladané ako s nevratnými obalmi. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak obal Tovaru neobsahuje všetky náležitosti obalu vymedzené v tomto bode Podmienok, predstavuje Vadu Tovaru.

6.11.        Predávajúci je povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť z miesta dodania Tovaru odvoz všetkých vratných obalov, o ktorých Kupujúci prehlásil, že tieto nepotrebuje, a to najneskôr s ďalšou dodávkou Tovaru, pokiaľ nebude Kupujúcim určený iný termín k odvozu vratných obalov. V prípade, ak Predávajúci nezabezpečí odvoz vratných obalov v termínoch podľa predchádzajúcej vety tohto ustanovenia, je Predávajúci povinný nahradiť Kupujúcemu všetky náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú v súvislosti s uskladnením vratných obalov, pričom tieto náklady sú splatné do 10 dní od doručenia ich vyúčtovania. Nebezpečenstvo škody na týchto vratných obaloch znáša Predávajúci a Kupujúci nie je povinný sa starať o predmetné vratné obaly. V prípade, ak Predávajúci nezabezpečí odvoz vratných obalov ani v lehote 10 dní od termínu určeného podľa prvej vety tohto ustanovenia, Kupujúci je oprávnený tieto vratné obaly odviezť do sídla Predávajúceho, a to na náklady a nebezpečenstvo Predávajúceho.

6.12.