Rozvoj sektorových zručností

Prijímateľ: HERN, s.r.o. 

Názov projektu: Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti HERN s.r.o.

ITMS kód projektu: 312031W335

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2020

Výška nenávratného finančného príspevku: 199 834,96 eur

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ia.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

Zmluva o pridelení NFP – ZMLUVA NFP.pdf

Centrálny register zmlúv – www.crz.gov.sk

Povinná publicita – stiahnuť súbor